PRISTUP TERAPIJI: CILJNE VREDNOSTI NIVOA GLIKEMIJE I HBA1C, LIPOPROTEINA I ARTERIJSKOG PRITISKA

U terapiji svakog pacijenta sa tipom 2 dijabetesa neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti glikemije i HbA1c u skladu sa sledećim kriterijumima. Tabela: Terapija tipa 2 dijabetesa: ciljne vrednosti glikemije i HbA1c.

 

U terapiji svakog pacijenta sa tipom 2 dijabetesa neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti nivoa lipoproteina u skladu sa sledećim kriterijumima. Tabela: Terapija tipa 2 dijabetesa: ciljne vrednosti nivoa lipoproteina.

 

U terapiji svakog pacijenta sa tipom 2 dijabetesa neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti nivoa arterijskog pritiska u skladu sa preporukom da postoji nizak vaskularni rizik kada je nivo arterijskog pritiska. < 130/80 mmHg.

 

U proceni efekata tretmana poremećaja glikoregulacije, poremećaja metabolizma lipoproteina i povišenog arterijskog pritiska u svakog pacijenta sa tipom 2 dijabetesa treba stalno analizirati moguće uzroke odstupanja od postavljenih ciljnih vrednosti.

 

Tabela: Procena efekata tretmana poremećaja glikoregulacije, poremećaja metabolizma lipoproteina i povišenog arterijskog pritiska u tipu 2 dijabetesa.

Preporučuje se:

✓ U pacijenata na medikamentoj terapiji oralnim agensima kontrolisati dnevni profil glikemija jednom mesečno, a međuvremenu kontrolisati nivo glikemije našte najmanje i postprandijalno još jednom nedeljno;

 

✓ Kontrolisati posebno nivo glikemije noću (02-04h) ako se sumnja na neprepoznavanje hipoglikemija u toku noći;

 

✓ U pacijenata na medikamentoj terapiji insulinom ili kombinovanoj terapiji oralni agensi+ insulin kontrolisati dnevni profil glikemija jednom nedeljno, a u međuvremenu kontrolisati nivo glikemije našte i postprandijalno najmanje još jednom nedeljno;

✓ Kontrola glikozurije se može primeniti bez kontrole glikemije 1-7 puta nedeljno postprandijalno ukoliko su rezultati konstantno negativni a postignute su prethodno ciljne vrednosti glikemija

 

✓ Kontrolisati nivo glikemije više puta dnevno tokom bolesti, izmene načina života ili u slučaju neprepoznavanja hipoglikemija;

 

✓ U pacijenata na medikamentoj terapiji insulinom ili kombinovanoj terapiji oralni agensi+ insulin kontrolisati posebno nivo glikemije noću (02-04h) ako se sumnja na neprepoznavanje hipoglikemija u toku noći;

 

✓ Neophodna je češća kontrola glikemije kada postoje varijacije u načinu ishrane ili fizičke aktivnosti;

 

✓ Neophodna je posebna oprema za samokontrolu glikemija osobe sa oštećenim vidom;

 

✓ U pacijenata samo na nemedikamentoj terapiji ili na medikamentoj terapiji oralnim agensima kontrolisati nivo HbA1c na 2-6 meseci a u u pacijenata na medikamentoj terapiji insulinom ili kombinovanoj terapiji oralni agensi+insulin na 2-4 meseca;

 

✓ Analizirati postojanje hipoglikemijskih epizoda u slučaju normalnih ili niskih nivoa HbA1c

 

✓ Analizirati lipidni profil (ukupni holesterol, LDL i HDL holesterol, trigliceride) na 2-6 meseci ukuliko nisu postignute željene vrednosti, u suprotnom godišnje

 

✓ Analizirati arterijski pritisak na svakom kontrolnom pregledu sve dok vrednosti ne budu ispod ciljnih vrednosti

 

✓ Analizirati individualnu povezanost postizanja ciljnih terapijskih vrednosti glikemije, HbA1c lipoproteina i arterijskog pritiska i promene kvaliteta života u cilju njihovog usklađivanja