PRISTUP TERAPIJI: CILJNE VREDNOSTI NIVOA GLIKEMIJE I HBA1C

S druge strane, ove zadovoljavajuće vrednosti ipak se ne poklapaju sa normalnim vrednostima glikemije u nedijabetičara, a insistiranje na normalnim vrednostima glikemije kao ciljnim terapijskim nivoima može biti opasno jer nosi rizik od teških hipoglikemija i nestabilnosti glikoregulacije.

Nakon započinjanja terapije, vrlo je značajno stalno preispitivanje postizanja terapijskih ciljeva primenom samokontrole glikemije i određivanjem nivoa HbA1c. U okviru ovog postupka, vrlo je značajno sveobuhvatno analiziranje uzroka odstupanja individualnih nalaza od ciljnih vrednosti. U terapiji svakog pacijenta sa tipom 1 dijabetesa neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti glikemije i HbA1c u skladu sa sledećim kriterijumima.

Tabela: Terapija tipa 1 dijabetesa: ciljne vrednosti glikemije i HbA1c

U proceni efekata tretmana poremećaja glikoregulacije u svakog pacijenta sa tipom 1 dijabetesa treba stalno analizirati moguće uzroke odstupanja od postavljenih ciljnih vrednosti glikemije i HbA1c.

Preporučuje se:

  • Kontrolisati dnevni profil glikemija (pre i 1,5-2h posle glavnog obroka, pre spavanja i u 03h) jednom do dva puta nedeljno, a u međuvremenu kontrolisati nivo glikemije našte najmanje još 3 puta nedeljno;
  • Kontrolisati nivo glikemije više puta dnevno tokom bolesti, izmene načina života ili u slučaju neprepoznavanja hipoglikemija;
  • Kontrolisati posebno nivo glikemije noću (02-04h) ako se sumnja na neprepoznavanje hipoglikemija u toku noći;
  • Neophodna je češća kontrola kada postoje varijacije u načinu ishrane ili fizičke aktivnosti;
  • Neophodna je posebna oprema za samokontrolu glikemija osobe sa oštećenim vidom;
  • Kontrola glikozurije se može primeniti bez kontrole glikemije u slučajevima kada kontrola glikemije nije izvodljiva, ili ako pacijent izrazito nije motivisan da sprovodi samokontrolu glikemija;
  • Kontrolisati ketonska tela u krvi i/ili ketonuriju kada postoji hiperglikemija, bolest ili povraćanje;
  • Kontrolisati nivo HbA1c na 2-4 meseca;
  • Analizirati postojanje hipoglikemijskih epizoda u slučaju normalnih ili niskih nivoa HbA1c
  • Analizirati individualnu povezanost postizanja ciljnih terapijskih vrednosti glikemije i HbA1c i promene kvaliteta života u cilju njihovog usklađivanja;